top of page

Grendelags-guide

Det er kostbart å grave ned fiberrør rundt i hele kommunen. For å holde investeringskostnadene så lave som mulig, slik at dette er mulig å gjennomføre, vil utbyggingen av nettet gjennomføres som et samarbeid mellom SD og deg/dere som innbygger og kunde. SD vil stå for utbygging av et stamnett som i grove trekk vil etableres langs fylkes veiene.

 

Innbyggere rundt i kommunene må organisere seg i noe vi kaller grendelag for å grave ned fiberrør den siste biten frem til de forskjellige eiendommene. Dette er for mange en uvant tanke i denne sammenhengen med fiberutbygging. Men dette er på samme måte som organisering i veilag for å bygge ut private veier og antennelag for utbygging av kabel-TV på 80-tallet.

Forskjellen mellom fiber-grendelag og veilag er at grendelaget bare vil stå for utbyggingen av fibernettet frem til eiendommene. Når nettet er ferdig utbygget vil SD overta fibernettet og ha ansvaret for drift og vedlikehold.

Hvordan komme i gang?

SD jobber fortløpende med prioritering og planlegging av utbygging av stamnettet i forskjellige områder. Når SD har fastlagt når et område skal bygges ut vil SD annonsere dette på websiden og til folk som har meldt interesse i det aktuelle området. Da er det en god anledning til å begynne å tenke på hvordan du kan få fiber hjem til deg, og hvordan en kan organisere et grendelag. Dette begynner med å snakke med naboene dine. Og spre informasjon om den muligheten til nå å kunne få et godt fiberbasert Internett til din husstand.

Det er mange måter å organisere et grendelag på, men det som er viktig er å ha en leder som har det overordnede ansvaret for å følge opp prosjektet og legge til rette for at prosessen går fremover. Videre må det være en en kontaktperson mot SD som står for kommunikasjon mellom SD og grendelaget. Dette er viktig, for etter hvert blir det mange grendelag som jobber parallelt, og da blir det mange å forholde seg til for SD. Selskapet ønsker å kunne yte service på en effektiv måte og avklarte kontaktpersoner blir viktig for å få til akkurat det. Som oftest vil nok leder og SD-kontakt være samme person.

Når SD har bestemt utbygging i ditt område er det ikke noe problem å grave ferdig fiberrør-nettet i grendelaget. Dette kan altså gjerne gjøres før, og samtidig med, at SD faktisk bygger stamnettet i ditt område. Dere må bare få vite hvor grendelags-nettet skal kobles til stamnettet, og følge alle anvisninger på hvordan det skal gjøres, før dere setter i gang.

Skiptvet Digital vil bistå grendelagene med:

  • Rådgivning til planlegging av gravearbeidet

  • Instruksjoner for hvordan fiber-rørene må graves ned

  • Organisering av påvisning av eksisterende kabler og rør i bakken

  • Dokumentasjon av fiberrør i bakken, i kartsystemer

SD vil skaffe fiber og utstyr for tilkobling i boligene. SD vil også bekoste 100 meter med fiberrør pr. husstand i grendelaget. Resten av fiberrør og utstyr kjøpes fra SD. Når fiberrørnettet for hele grendelaget er gravd ferdig vil SD sørge for at det blir «blåst» fiber inn i rørene og oppkobling av nettet til stamnettet og fra hver enkelt husstand.

Utbyggingskostnader

Når en skal diskutere fordeling av kostnadene ved nedgraving av fiberrør i bakken, er det greit å ha med seg noen aspekter. Dette er en langsiktig investering. Et fiberanlegg i bakken har en vedlikeholdsfri levetid på minst 50 år. Den laveste utbyggingskostnaden får en gjerne til hvis en klarer å få til dette i fellesskap og at flest mulig av de potensielle blir med i grendelaget. En kan bruke mye tid og energi på å diskutere detaljer i hvordan kostnadene skal fordeles, men laget har mer igjen for å finne ut hvordan en kan få gravd ned fiber-rørene på billigst mulig måte. 

bottom of page